Ekonomi

Ekonomi

Begravningsbyrån är de närståendes ombud och kan ta hand om alla praktiska detaljer. Fråga alltid vad allt kring begravningen kostar.

Kostnaden

De anhöriga ska alltid få en skriftlig dokumentation där alla kostnader finns med. Genomsnittskostnaden för en begravning är 20 000–25 000 kronor. Den allra billigaste begravningen, utan ceremoni, kostar runt 10 000 kronor. Om det inte finns några anhöriga eller vänner som kan ta hand om begravningen ordnar kommunens socialtjänst begravningen.

Dödsbo

Så snart någon har avlidit bildas ett dödsbo. Dödsbo är det juridiska namnet på en avlidens persons samlade tillgångar, skulder, skyldigheter och rättigheter vid dödsfallet. Alla som har ett ekonomiskt intresse i den avlidnes tillgångar, till exempel make/maka, sambo, barn och andra arvtagare kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna ansvarar gemensamt för dödsboet. Bouppteckning är den sammanställning över de tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket. Om man väljer att anlita en begravningsbyrå kan de hjälpa till med bouppteckningen. Om dödsboets tillgångar enbart täcker begravningskostnaderna behöver ingen bouppteckning göras. Dödsboet ansöker då om att den avlidnes hemkommun ska upprätta en så kallad dödsboanmälan till Skatteverket.

Skulder betalas av dödsboet

Alla skulder som den avlidne efterlämnar ska betalas av dödsboet, inte av dödsbodelägarna personligen. När begravningskostnader och övriga skulder är betalade delas de tillgångar som eventuellt blir över mellan dödsbodelägarna. Detta kallas Arvskifte. Arvskiftet ska godkännas av alla arvingar för att gälla. När arvet har delats ut finns det inte längre något juridiskt dödsbo. En begravningsbyrå kan oftast hjälpa till med allt som har med dödsboet att göra, till exempel bouppteckning och arvskifte.

Ekonomiskt bidrag till begravning

Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaden för begravningen, kan man ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i den avlidnes hemkommun. Kontakta gärna socialtjänsten innan beställningen av begravning görs. De utreder de ekonomiska förutsättningarna och avgör om begravningskostnaden är godtagbar. Om det finns någon försörjningsskyldig för den avlidne kan den personen i första hand bli ansvarig för begravningskostnaderna. Reglerna skiljer sig åt från kommun till kommun. Med försörjningsskyldig menas förälder till minderårig eller maka/make/registrerad partner. Kontakta socialtjänsten i den avlidnes kommun för mer information.