Donation

Donation

De organ som doneras för transplantation är framför allt hjärta, lungor, lever, njurar och pankreas. Exempel på vävnader som kan doneras är hornhinnor, hud, hjärtklaffar och benvävnad. Det råder brist på främst organ men det finns även ett behov av vävnader för transplantation. Varje år avlider cirka 92 000 personer i Sverige. Uppskattningsvis avlider omkring 200-250 personer under sådana omständigheter att organdonation vore möjlig. År 2008 transplanterades organ från 133 avlidna donatorer. På väntelistan finns nära 600 personer som väntar på nya organ. Varje år doneras omkring 1 000 vävnader. Av dem är cirka 600 en donation av hornhinnor. När en person avlider under sådana omständigheter att donation är möjlig skall hälso- och sjukvården utreda den avlidnes inställning till donation. Detta görs genom samtal med närstående, kontroll av donationskort och sökning i donationsregistret. De närstående kan inte motsätta sig den avlidnes vilja om den avlidne under sin livstid gett sitt medgivande till donation. Detsamma gäller motsatsen, om den avlidne motsatt sig donation får donation inte ske. Närståendes vetorätt gäller endast om den avlidnes vilja är okänd.

Organ och vävnader får tas tillvara om:

  • den avlidne uttryckligen gett sitt medgivande till donation
  • en donation står i överensstämmelse med den avlidnes inställning
  • den avlidne inte motsatt sig donation under sin livstid.

Organ och vävnader får inte tas tillvara om:

  • den avlidne uttryckligen motsatt sig donation under sin livstid
  • den avlidens vilja är okänd och de närstående använder sin vetoträtt och säger nej till donation.
  • den avlidnes inställning till donation är okänd och närstående har olika upp fattningar i frågan.
  • sjukvårdspersonalen inte lyckas få tag i någon närstående.

Kontakta alltid transplantationskoordinator så att sökning i registret kan ske. Den avlidne kan under sin livstid ha anmält sig till registret utan att någon närstående vet om det. Anonymitet råder. Sekretesslagen skyddar såväl donatorns som mottagarens identitet. Varken donatorns anhöriga eller mottagaren får kännedom om varandra.